Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met lichamelijke klachten en aandoeningen (van het houding- en bewegingsapparaat), die mede het gevolg zijn van werk of die het werken beperken. De therapeut richt zich vooral op de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake (waarin een functie- taak-handelingen analyse en werk gebonden factoren aan de orde komen)een plan van aanpak bepaald.Werk gebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.Goede informatie, een gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende lichamelijke beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject o.a. bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek (WPO). De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de (dreigende verzuimende) werknemer met arbeidsrelevante klachten.Hij of zij werkt hierbij nauw samen met alle bij de behandeling, begeleiding en beoordeling betrokken beroepsgroepen. Hieronder vallen onder andere huis- en bedrijfsartsen, Arbo adviseurs en verzekeringsartsen.

Het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie) heeft het profiel van de arbeidsfysiotherapeuten beschreven in een project waaraan ook werkgevers, arbodiensten en opleidingen deelnamen. (Kuiper et al, 2003) Arbeidsfysiotherapeuten kunnen sinds kort lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs-en arbeid Fysiotherapeuten (NVBF) welke als beroepsinhoudelijke vereniging verbonden is met het KNGF. In onze praktijk is Melle Leutscher naast fysiotherapeut ook Arbeidsfysiotherapeut. Voor een Werkplek Onderzoek kunt u bellen naar onze praktijk. Het secretariaat kan dan een afspraak voor u plannen.

Afdrukken E-mailadres

  • Climax Ede
  • Justforfeet
  • Mhc Ede
  • Podotherapie Rondom
  • Runnersworld Ede
  • Wageningen Ur
  • LIB XL klein